Skip to Content Contact Us

השתלמות (43) מקוונת בנושא: חברות ציבוריות: היבטי פיקוח ואכיפה בדיני ניירות ערך | בשיתוף הרשות לנייר ערך 2023

פרטי ההכשרה

ריכוז אקדמי: עו"ד חוה בינשטוק, ממונה הגנת פרטיות וחופש מידע בייעוץ המשפטי, רשות ניירות ערך

מפגש 1 | 8.10.23

דברי ברכה: עו"ד אבי חימי, ראש לשכת עורכי הדין

17:00-18:00
שוק ההון בישראל - קווים לדמותו, רגולטורים פיננסיים ומגמות חדשות
עו"ד אמיר וסרמן, יוע"מש רשות ניירות ערך

18:15-19:15
החברה הציבורית - מעמדה וחובותיה
תהליך ההנפקה והרישום למסחר בבורסה, חובות הגילוי השוטפות, וממשקים עם גורמים נוספים
בתחום ני"ע (חתמים, רואי החשבון, נאמנים לאגרות חוב וחברות דירוג)
עו"ד צפנת מזר לייסט, יועמ"שית מחלקת תאגידים

מפגש 2 | 15.10.23

17:00-18:00
עבודת הדירקטוריון בחברה הציבורית - דירקטורים ונושאי משרה, תפקידיהם ואחריותם
עו"ד אסף נוימן, סגן היועמ"שית מחלקת תאגידים

18:15-19:15
עסקאות בעלי עניין ובעלי שליטה תהליכי האישור וחובות הגילוי של עסקאות בעלי
עניין, לרבות תגמול בעלי עניין ועסקאות בעלי שליטה.
דיון במאפיינים המיוחדים של חברות ללא שליטה והרגולציה המתהווה בעניינן
עו"ד שני וינברנד קרש מחלקת תאגידים

מפגש 3 | 22.10.23

17:00-18:00
מגמת האחריות התאגידית- ESG בישראל ובעולם, גיוון מגדרי ופורום 35+
רו"ח רעות וקסלר, מחלקת תאגידים
עו"ד מאיה גרטי-גלבוע, מנהלת היחידה לפיתוח חדשנות פיננסית, מחלקת השקעות

18:15-19:15
אכיפה פרטית בשוק ההון
עו"ד לירון כהן דניאלי, מנהלת מערך הפיקוח ואכיפה אזרחית, מחלקת הייעוץ המשפטי

מפגש 4 | 29.10.23

17:00-18:00
האכיפה המנהלית של רשות ניירות ערך רטרוספקטיבה לעשור של הליכי האכיפה המנהלית
על ידי רשות ניירות ערך
ד"ר אילנה ליפסקר מודעי, מנהלת מחלקת אכיפה מנהלית

18:15-19:15
אכיפה פלילית בתחום ניירות הערך - עבירות ניירות ערך - התיקים הבולטים בשנים האחרונות
עו"ד אבי ארוניס, יועמ"ש מחלקת חקירות מודיעין ובקרת מסחר
עו"ד אמיר טבנקין, סגן מנהלת מחלקת ניירות ערך, פרקליטות מיסוי וכלכלה

מפגש 5 | 5.11.23

17:00-18:00
ייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות מודל הפיקוח והתפתחויות בתחום, סקירת פעילות
שירותי תיווך ההשקעות הפיננסיות לציבור, החובות העיקריות החלות על בעלי הרישיון והשפעת
ההתפתחויות הטכנולוגיות על מתן השירותים
עו"ד אורנה נחום, יועמ"שית מחלקת השקעות

18:15-19:15
קרנות נאמנות - סוגיות עקרוניות וחידושים בתחום קרנות הנאמנות בישראל
השקעות משותפות אקטיביות, השקעות פאסיביות, התפתחויות בענף ומוצרים חדשים
עו"ד חגי בן ארזה, משפטן בכיר, מחלקת השקעות

שאלות? בירורים?

צוות המדרשה כאן לכל שאלה והתייעצות

    לוח אירועים
    Back top top