Skip to Content Contact Us
image description

השתלמות מיסים: מס הכנסה- מיסוי מקרקעין- מע”מ- היטל השבחה

פרטים נוספים
המוצר אינו זמין

מיסים באנרהשתלמות מיסים מס הכנסה-מיסוי מקרקעין-מע”מ-היטל השבחה 17:00-20:15 | 16.6.20 מפגשים | ימי שלישי | החל מ- 12 , תל אביב10בית הפרקליט, רח’ דניאל פריש
מרכזות אקדמיות:
עו”ד טלי ירון אלדר, משרד עורכי דין ירון אלדר, פלר, שורץ ושות’ עו”ד (רו”ח) דורית בנימיני, יו”ר (משותפת) ועדת מס הכנסה וניהול ספרים, לשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין מאיר מזרחי ושות’

מה בתוכנית

ריכוז אקדמי: עו"ד טלי ירון אלדר, משרד עורכי דין ירון אלדר, פלר, שורץ ושות' , עו"ד (רו"ח) דורית בנימיני, משרד עורכי דין מאיר מזרחי ושות'
מפגש 1: 16.6.2020
 • 16:30-17:00
  התכנסות וכיבוד קל
 • 17:00-17:15
  דברי ברכה
 • 17:15-18:30
  מבוא לדיני המס בישראל עו''ד טלי ירון אלדר,משרד עורכי דין ירון אלדר, פלד, שורץ, ושות'
 • 18:45-20:15
  מה הכנסה- עקרונות כללים: מהי הכנסה? סוגי הכנסות פרותי, הוני, עקרון המימוש, חוקיות הכנסה, מועד הזכאות להכנסה, דיני המס וכללי החשבונאות עו''ד יניב שקל, משרד עורכי דין שקל ושות'
מפגש 2: 23.6.2020
 • 16:30-17:00
  התכנסות וכיבוד קל
 • 17:00-18:30
  סוגי הוצאות, קיזוז הפסדים, אופציות 3ט ואופציות 102 עו''ד (רו''ח ) סלי אילון, משרד עורכי דין סלי אילון ושות'
 • 18:45-20:15
  חוק עידוד: חוק עידוד-בנייה להשכרה עו''ד אפרת סולומון, משרד עורכי דין מאיר מזרחי ושות'
מפגש 3: 30.6.2020
 • 16:30-17:00
  התכנסות וכיבוד קל
 • 17:00-18:30
  מיסוי בינלאומי- הגדרת "תושבות", מיסוי פרסונלי, הטבות מס לעולה חדש ולתושב חוזר אמנות מס עו''ד לילך אשרוב-רובין, משרד עורכי דין אשרוב
 • 18:45-20:15
  מיסוי בינלאומי- עקרונות אמנת המס שישראל חתומה עליהן, מודל ה -OECD עו''ד (רו''ח) חגי אלמקייס, משרד עורכי דין ארצי, חיבה, אלמקייס,כהן - פתרונות מיסוי בע''מ
מפגש 4: 7.7.2020
 • 16:30-17:00
  התכנסות וכיבוד קל
 • 17:00-18:30
  נאמנות TRUST אל מול נאמנות שליחות עו''ד עמית גוטליב, משרד עורכי דין ירון אלדר, פלר, שורץ, ושות'
 • 18:45-20:15
  הפרוצדורה במיסוי מקרקעין: שומה עצמית, הליכי שומה, תיקון שומה, השגה רשות המיסים
מפגש 5: 14.7.2020
 • 16:30-17:00
  התכנסות וכיבוד קל
 • 17:00-18:30
  עקרונות חישוב מס השבח- יום ושווי המכירה/רכישה, ניכויים, שבח ריאלי, שבח אינפלציוני, שיעורי מס ממס''ק מרכז
 • 18:45-20:15
  עקרון רציפות המס- עסקאות פטורות ושאינן חייבות: מתנה בין קרובים, ירושה וחלוקה ראשונה בין יורשים, העברה אגב גירושין עו''ד (רו''ח) משה כדר, משרד עורכי משה כדר ושות'
מפגש 6: 21.7.2020
 • 16:30-17:00
  התכנסות וכיבוד קל
 • 17:00-18:30
  מיסוי דירת מגורים- הגדרת "דירת מגורים", דרישת "דירת מגורים מזכה", חזקת "דירת מגורים יחידה" , תקופת צינון, התא המשפחתי עו''ד (רו''ח ) תהילה ששון, משרד עורכי דין ששון ושות'
 • 18:45-20:15
  פטור ממס שבח לדירה יחידה עו''ד ניל הורנשטיין, משרד עורכי דין אלתר
מפגש 7: 28.7.2020
 • 16:30-17:00
  התכנסות וכיבוד קל
 • 17:00-18:30
  הגדרת "איגוד מקרקעין"- איגוד שבבעלותו מקרקעין שהם מלאי עסקי, איגוד המחזיק מרכז מסחרי, קניון, בית מלון. עו''ד (רו''ח) אהרון צ'סמדיה, לשעבר מנהל תחום קבלנים ונדל''ן בחטיבה המקצועית ברשות המיסים, משרד עורכי דין אהרון ציסמדיה
 • 18:45-20:15
  פירוק איגודי מקרקעין- התנאים לסעיף 71 לחוק, יישום סעיף 93 לפקודה, חברת בית - סעיף 64 לפקודה עו''ד (רו''ח ) דורית בנימיני, משרד עורכי דין דין מאיר מזרחי ושות'
מפגש 8: 4.8.2020
 • 16:30-17:00
  התכנסות וכיבוד קל
 • 17:00-18:30
  אופציה רגילה ואופציה ייחודית במקרקעין, מיסוי קבוצות רכישה ועסקאות קומבינציה עו"ד חי אוחנה, משרד עורכי דין ירון אלדר, פלר, שורץ ושות'
 • 18:45-20:15
  היבטי מיסוי בהליכי תכנון ובנייה- הפקעות, איחוד וחלוקה, ירידת ערך לפי סעיף 197 עו"ד (רו"ח) יוסי אלישע, משרד עורכי דין יוסי אלישע, קלדרון ושות'
מפגש 9: 11.8.2020
 • 16:30-17:00
  התכנסות וכיבוד קל
 • 17:00-18:30
  שינוי מבנה לפי חלק ה'2 לפקודה- בדגש על השלכות במיסוי מקרקעין רו"ח רן כהן, לשעבר מנהל מחלקת מיזוגים ופיצולים ברשות המיסים בישראל
 • 18:45-20:15
  בין מס הכנסה למיסוי מקרקעין- קיזוז הפסדים, פריסה, מס יסף, פחת וסעיף 50 עו"ד קובי כהן, משרד עורכי דין קובי כהן
מפגש 10: 18.8.2020
 • 16:30-17:00
  התכנסות וכיבוד קל
 • 17:00-18:30
  מע"מ- עקרונות החבות במס, מכירה של עוסק במהלך עיסקו, פס"ד גיבשטיין עו"ד (רו"ח) ליאת נויברט, משרד עורכי דין גולדפרב זליגמן
 • 18:45-20:15
  מע"מ בשיעור אפס- העברת מקרקעין אגב פירוק, מע"מ בעסקאות תמ"א 38 ופינוי בינוי עו"ד (רו"ח) גל גרינברג, משרד עורכי דין סומך חייקין KPMG
מפגש 11: 25.8.2020
 • 16:30-17:00
  התכנסות וכיבוד קל
 • 17:00-18:30
  עקרונות מיסוי ייבוא וייצוא עו"ד רני שורץ, משרד עורכי דין ירון- אלדר, פלר, שורץ ושות'
 • 18:45-20:15
  היטל השבחה מר אריה קמיל, שמאי מקרקעין, קמיל טרשנסקי, רפאל, שמאות מקרקעין ושירותי נדל"ן
מפגש 12: 1.9.2020
 • 16:30-17:00
  התכנסות וכיבוד קל
 • 17:00-18:30
  התחדשות עירונית- פינוי ובינוי, תמ"א 38 עו"ד אורית קוך, משרד עורכי דין זיו שרון ושות'
 • 18:45-20:15
  מיסוי מוסדות ציבור- סעיף 9(2) לפקודה, פטור ממס רווח הון, פטור ממס שבח, העברת נכס למוסד ציבור רו"ח איריס שטרק, נשיאת לשכת רואי חשבון

שאלות? בירורים? נשמח לסייע לכם בכל עניין

לוח אירועים
Back top top