Skip to Content Contact Us

השתלמות מיסים: מס הכנסה- מיסוי מקרקעין- מע"מ- היטל השבחה

פרטי ההכשרה
המוצר אינו זמין

הש9

מס הכנסה-מיסוי מקרקעין-מע"מ-היטל השבחה

12 מפגשים | ימי שלישי | החל מ-17.11.20 | 17:00-20:15

מרכזות אקדמיות:

עו”ד רו”ח דורית בנימיני, יו"ר (משותפת) ועדת מס הכנסה וניהול ספרים בלשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין מאיר מזרחי ושות'

עו"ד טלי ירון אלדר, משרד עורכי דין ירון אלדר, פלר, שורץ ושות'

 

עלות לעו"ד: 320 ש"ח | הזכאות לתעודה בכפוף להשתתפות ב-80% מההשתלמות | התכנית כפופה לשינויים

 

להרשמה באתר המדרשה להשתלמות עורכי דין » לחצו כאן

או באמצעות מענה טלפוני: 1-599-500-606

 

 

מפגש 1 | 17.11.20

17:00-17:15
דברי ברכה
עו"ד אבי חימי, ראש לשכת עורכי הדין

17:15-18:30
מבוא לדיני המס בישראל
מס הכנסה; מסמ”ק; מע”מ; מכס
עו"ד טלי ירון אלדר, משרד עורכי דין ירון אלדר, פלר, שורץ ושות'

18:45-20:15
מס הכנסה - עקרונות כללים
מהי הכנסה? סוגי הכנסות [פירותי או הוני]; עקרון המימוש; חוקיות הכנסה; דיני המס וכללי החשבונאות
עו"ד יניב שקל, יו"ר (משותף) פורום מיסים בלשכת עורכי הדין ויו''ר (משותף) ועדת מס הכנסה וניהול ספרים בלשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין שקל ושות'

מפגש 2 | 24.11.20

17:00-18:30
סוגי הוצאות; קיזוז הפסדים; אופציות 3ט ואופציות 102; מיסוי חברות
עו"ד רן ביגון, משרד עורכי דין ירון אלדר, פלר, שורץ ושות'

18:45-20:15
מיסוי דירות מגורים
הגדרת “דירת מגורים”, דרישת “דירת מגורים מזכה”, חזקת “דירת מגורים יחידה”, תקופת צינון, התא המשפחתי
עו"ד אפרת סולומון, משרד עורכי דין מאיר מזרחי ושות'

מפגש 3 | 1.12.20

17:00-18:30
מיסוי בינלאומי
הגדרת “תושבות”, מיסוי פרסונלי, הטבות מס לעולה חדש ולתושב חוזר אמנות מס
עו"ד לילך אשרוב-רובין, משרד עורכי דין אשרוב

18:45-20:15
מיסוי בינלאומי – עקרונות אמנת המס שישראל חתומה עליהן – מודל ה-OECD
עו"ד רו"ח חגי אלמקייס, משרד עורכי דין ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן – פתרונות מיסוי בע"מ

מפגש 4 | 8.12.20

17:00-18:30
נאמנות TRUST אל מול נאמנות שליחות
העברת מקרקעין לנאמנות (פס”ד גליס)
עו"ד עמית גוטליב, משרד עורכי דין ירון-אלדר, פלר, שורץ ושות'

18:45-20:15
הפרוצדורה במיסוי מקרקעין:
שומה עצמית, הליכי שומה, תיקון שומה, השגה, ערר
מר יניב כהן, מנהל אגף מיסוי מקרקעין, רשות המיסים

מפגש 5 | 15.12.20

17:00-18:30
עקרונות חישוב מס השבח
יום ושווי המכירה/רכישה, ניכויים, פחת, שבח ריאלי, שבח אינפלציוני, שיעורי מס
עו"ד מיכל סופר, מנהלת תחום בכירה מקצועית, מיסוי מקרקעין, רשות המיסים

18:45-20:15
עקרון רציפות המס
עסקאות פטורות ושאינן חייבות – מתנה בין קרובים, ירושה וחלוקה ראשונה בין יורשים, העברה אגב גירושין
עו"ד ורו''ח אופיר שער, סגן יו''ר פורום מיסים בלשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין אופיר שער

מפגש 6 | 22.12.20

17:00-18:30
חוקי עידוד
חוק עידוד - בניה להשכרה
עו"ד רו"ח תהילה ששון, משרד עורכי דין ששון ושות'

18:45-20:15
פטור ממס שבח לדירה יחידה
תקרת הפטור, כפל פטור, מיסוי זכויות בנייה נוספות מכר חלקי, זכאות לשיעור מס לינארי מוטב
עו"ד ניר הורנשטיין, משרד עורכי דין אלתר

מפגש 7 | 29.12.20

17:00-18:30
הגדרת “איגוד מקרקעין” - איגוד שבבעלותו מקרקעין שהם מלאי עסקי, איגוד המחזיק מרכז מסחרי, קניון, בית מלון
עו"ד רו"ח אהרון צ'סמדיה, לשעבר מנהל תחום קבלנים ונדל"ן בחטיבה המקצועית ברשות המיסים, משרד עורכי דין אהרון צ'סמדיה

18:45-20:15
פירוק איגודי מקרקעין
התנאים לסעיף 71 לחוק, יישום סעיף 93 לפקודה, חברת בית - סעיף 64 לפקודה
עו"ד רו"ח דורית בנימיני, יו"ר (משותפת) ועדת מס הכנסה וניהול ספרים בלשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין מאיר מזרחי ושות'

מפגש 8 | 5.1.21

17:00-18:30
אופציה רגילה ואופציה ייחודית במקרקעין, מיסוי קבוצות רכישה ועסקאות קומבינציה
עו"ד חי אוחנה, משרד עורכי דין ירון אלדר, פלר, שורץ ושות'

18:45-20:15
היבטי מיסוי בהליכי תכנון ובנייה – הפקעות, איחוד וחלוקה, ירידת ערך לפי סעיף 197
עו"ד רו"ח יוסי אלישע, יו"ר (משותף) פורום מיסים בלשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין יוסי אלישע, קלדרון ושות'


מפגש 9 | 12.1.21

17:00-18:30
שינוי מבנה לפי חלק ה’2 לפקודה - בדגש על השלכות במיסוי מקרקעין
רו"ח רן כהן, לשעבר מנהל מחלקת מיזוגים ופיצולים, רשות המיסים בישראל

18:45-20:15
בין מס הכנסה למיסוי מקרקעין – קיזוז הפסדים, פריסה, מס יסף, פחת וסעיף 50
עו"ד קובי כהן, משרד עורכי דין קובי כהן

מפגש 10 | 19.1.21

17:00-18:30
מע”מ – עקרונות החבות במס, מכירה של עוסק במהלך עיסקו, פס”ד גיבשטיין
עו"ד רו"ח ליאת נויברט, משרד עורכי דין גולדפרב זליגמן ושות'

18:45-20:15
ייצוג בדיני מס הכנסה
עו"ד דוד קמחין, משרד עורכי דין קמחין-יאיר

מפגש 11 | 26.1.21

17:00-18:30
עקרונות מיסוי ייבוא וייצוא
עו"ד רני שורץ, משרד עורכי דין ירון-אלדר, פלר, שורץ ושות'

18:45-20:15
היטל השבחה
עקרונות החיוב בהיטל השבחה ותכנוני מס
מר אריה קמיל, שמאי מקרקעין, קמיל טרשנסקי, רפאל, שמאות מקרקעין ושירותי נדל"ן

מפגש 12 | 2.2.21

17:00-18:30
התחדשות עירונית – פינוי ובינוי, תמ”א 38
התנאים לקבלת הפטור; היחסי בין הפטורים האישיים לבין הפטורים הייעודיים; דחיית יום המכירה; פס”ד איווגה
עו"ד אורית קוך, משרד עורכי דין זיו שרון ושות'

18:45-20:15
מיסוי מוסדות ציבור – סעיף 9(2) לפקודה, פטור ממס רווח הון, פטור ממס שבח, העברת נכס למוסד ציבור
רו"ח איריס שטרק, נשיאת לשכת רואי חשבון

שאלות? בירורים?

צוות המדרשה כאן לכל שאלה והתייעצות

    לוח אירועים
    Back top top