Skip to Content Contact Us

השתלמות נוטריונים: נובמבר-דצמבר 2023 הכשרה מקוונת באפליקציית ZOOM | חמישה מפגשים| שעות 8:30-16:30

פרטי ההכשרה

בתוקף סמכותה לפי סעיף 2(ג) לחוק הנוטריונים, התשל"ו-1976, החליטה הוועדה לרישוי נוטריונים (להלן-הוועדה) ביום 14.11.16, על מתכונת השתלמות (להלן-ההשתלמות) כתנאי לקבלת רישיון כמפורט להלן: ההשתלמות מיועדת לעורכי דין המחויבים בה עפ"י החוק בטרם יקבלו רישיון נוטריון. שימו לב, בין השאר, על המבקש לקבל רישיון נוטריון לעמוד בתנאים הבאים: בעל עבר פלילי נקי, בעל עבר משמעתי נקי, בעל ניסיון ממשי של עשר שנים בעבודה כעורך דין בהיקף משרה/הכנסות של 75% לפחות (שימו לב לנדרש בנוהל לגבי היקף העבודה ועיסוק נוסף)  בנוסף, יש לשים לב לסעיף 27 לחוק הנוטריונים, תשל"ו-1976 אשר קובע כי "במילוי תפקידו לא יעבוד הנוטריון כשכיר" יש לשים לב לתקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט-1978 שהן תקנות קוגנטיות. מתכונת ההשתלמות: לימוד הדין הנוטריוני ואתיקה מקצועית לימוד משפט מתקדם בתחומים הבאים: דיני משפחה, דיני ירושה, דיני שליחות ונאמנות, דיני מקרקעין ודיני תאגידים תנאי לקבלת אישור השתתפות בהשתלמות: חובת נוכחות בלפחות 80% מההשתלמות הגשת מטלות שישלחו במהלך ההשתלמות.      

המדרשה – אקדמיה ארצית לעורכי דין של לשכת עורכי הדין
בשיתוף משרד המשפטים

השתלמות לפי חוק הנוטריונים לשנת 2023

נובמבר – דצמבר 2023 הכשרה מקוונת –(אפליקציית ZOOM )

ימי חמישי| 5 מפגשים | 08:30-16:30

21.12 | 14.12 | 7.12 | 30.11 | 23.11

 

בתוקף סמכותה לפי סעיף 2(ג) לחוק הנוטריונים, התשל"ו-1976, החליטה הוועדה לרישוי נוטריונים (להלן-הוועדה) ביום 14.11.16, על מתכונת השתלמות (להלן-ההשתלמות) כתנאי לקבלת רישיון כמפורט להלן:

ההשתלמות מיועדת לעורכי דין המחויבים בה עפ"י החוק בטרם יקבלו רישיון נוטריון.

שימו לב, בין השאר, על המבקש לקבל רישיון נוטריון לעמוד בתנאים הבאים:

  • בעל עבר פלילי נקי.
  • בעל עבר משמעתי נקי.
  • בעל ניסיון ממשי של עשר שנים בעבודה כעורך דין בהיקף משרה/הכנסות של 75% לפחות (שימו לב לנדרש בנוהל לגבי היקף העבודה ועיסוק נוסף).
  • בנוסף, יש לשים לב לסעיף 27 לחוק הנוטריונים, תשל"ו-1976 אשר קובע כי "במילוי תפקידו לא יעבוד הנוטריון כשכיר".
  • יש לשים לב לתקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט-1978 שהן תקנות קוגנטיות.
  • עורכי דין שמספר רישיונם הוא עד מספר הרישיון 68112.

מתכונת ההשתלמות:

לימוד הדין הנוטריוני ואתיקה מקצועית.

לימוד משפט מתקדם בתחומים הבאים: דיני משפחה, דיני ירושה, דיני שליחות ונאמנות, דיני מקרקעין ודיני תאגידים.

*התכנית כפופה לשינויים

תנאי לקבלת אישור השתתפות בהשתלמות:

חובת נוכחות לפחות 80% מההשתלמות

הגשת מטלות שישלחו במהלך ההשתלמות.

לפני הרישום להשתלמות עצמה, יש לעיין ב"נוהל ואמות מידה להענקת רישיון נוטריון" באתר האינטרנט של המחלקה לרישוי נוטריונים בקישור:

נוהל להגשת בקשה לרישיון נוטריון ואמות מידה לעבודת הוועדה | האגף לאסדרת מקצועות (מנהלת היחידות המקצועיות) (www.gov.il)

להרשמה באתר המדרשה 

או באמצעות מענה טלפוני במס' 1-599-500-606

שאלות ובירורים: [email protected]

23.11.23

מפגש 1 | יום חמישי | 08:30-16:30 | ZOOM

30.11.23

מפגש 2 | יום חמישי | 08:30-16:30 | ZOOM

7.12.23

מפגש 3 | יום חמישי | 08:30-16:30 | ZOOM

14.12.23

מפגש 4 | יום חמישי | 08:30-16:30 | ZOOM

21.12.23

מפגש 5 | יום חמישי | 08:30-16:30 | ZOOM

שאלות? בירורים?

צוות המדרשה כאן לכל שאלה והתייעצות

    לוח אירועים
    Back top top