Skip to Content Contact Us

ועדת האתיקה מוסמכת לתת חוות דעת מקדימה בענייני משמעת של עורכי דין על פי פניית עורך דין חבר המחוז בעניין הנוגע אליו ולפעולה עתידית שברצונו לבצע, בהתאם לסעיף 60א לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961.

חוות הדעת המקדימה מהווה מעין הבטחה לעורך הדין הפונה כי בהנחה שהעובדות שפרט בפנייתו נכונות ומלאות והוא פעל על פי האמור בחוות הדעת המקדימה שניתנה על-סמך עובדות אלה – לא תעמידו הוועדה לדין משמעתי אף אם תוגש נגדו תלונה בעניין ואף אם תסבור הוועדה בדיעבד שיש במעשים משום עבירה אתית.
עם זאת, ככל שיתברר בדיעבד כי העובדות שהוצגו אינן נכונות או מלאות, לא תשמש חוות הדעת המקדימה כהגנה מפני העמדתו לדין של עורך הדין הפונה.

בהתאם לנהלי הוועדה, שאילתה תוגש בכתב תוך ציון מלוא העובדות והנתונים הנדרשים למתן חוות הדעת המקדימה, לרבות מסמכים רלוונטיים, ובצירוף טופס הגשת שאילתה ערוך במלואו, הכולל שמו של כל אדם ו/או תאגיד הנוגע לדבר ושעלול להיפגע מחוות הדעת המקדימה שתינתן במענה לשאילתה או שעשויה להיות לו עמדה בעניין.
במקרים מסוג זה נוהגת ועדת האתיקה לתת לגורם האחר אפשרות להביע התייחסותו לעניין בטרם תחליט אם להביע את עמדתה, בכפוף לאישור בכתב מאת עורך הדין הפונה.

לפני הגשת שאילתה מומלץ לעיין במאגר המידע שלהלן, כמו גם בביטאוני "אתיקה מקצועית" של ועדת האתיקה הארצית ובפדאור האתיקה.

לוח אירועים
Back top top