Skip to Content Contact Us

"דומה שלפחות במקרים מסוימים יש לתת משקל נמוך יותר לשיהוי אובייקטיבי של השגה לאחר הבחירות בהשוואה לשיהוי אובייקטיבי של השגה לפני הבחירות. עדיין יש לבחון כל טענת שיהוי בכל שלביה. עוד יש לבדוק כל טענה בהשגה לגופה". כך אומר (30.1.19) שופט בית המשפט העליון, עוזי פוגלמן, בהסכמת השופטים דפנה ברק-ארז וג'ורג' קרא.

השופט פוגלמן מזכיר, כי "בענייני בחירות נדרשת הקפדה מיוחדת על העלאה של טענות במועד מוקדם ככל האפשר, ואפילו עיכוב קל יחסית עלול להביא לדחיית עתירה או בקשה". הדבר נכון במיוחד בהליכים ערב הבחירות, במטרה למנוע את הצורך לדחות את הבחירות. ואילו כאשר מדובר בהליכים שלאחר הבחירות, ההימנעות משיהוי נחוצה כדי לקיים את רצון הבוחר ולהבטיח את יציבות השלטון.

בשל שיקולים אלו, קצבו המחוקק ומחוקק-המשנה לוחות זמנים קצרים במיוחד להגשת השגות בנושא הבחירות. "המועדים שקבועים בחיקוקים הם קצרים ברובם. הוספת דרישה לפעול ללא שיהוי עלולה לפגוע יתר על המידה בזכויות המשיגים ובצורך להבטיח שהבחירות ייערכו כחוק ונערכו כחוק", ממשיך השופט פוגלמן.

עם זאת, אומר השופט פוגלמן, "בבחינת השיהוי האובייקטיבי יש להבדיל, לשיטתי, בין השגה לפני הבחירות להשגה אחריהן. שיקול זה נסוב סביב נזקים שההשתהות גרמה לרשות ולצדדים שלישיים. הנזק העיקרי קודם לבחירות עניינו פגיעה בקיום הבחירות במועדן: ככל שההשגה קרובה יותר לבחירות, יהיה קשה יותר להבטיח את עריכתן במועד אם ההשגה תידון במלואה.

"לעומת זאת, הנזק שעלול להיגרם אם תידון השגה מאוחרת עניינו בעיקר יציבות השלטון אם ישתנו תוצאות הבחירות ותשתנה זהות הנבחרים (ראש הרשות או חברים במועצה המקומית או האזורית). אשר לשלטון החוק, האינטרסים הציבוריים החשובים ביותר בענייננו הם טוהר הבחירות במובנו הרחב והגשמת רצון הבוחרים. לכל אלה עשויים להצטרף שיקולים נוספים במקרים מסוימים. המשקל שנותנים לכל אחד מהשיקולים תלוי בנסיבות כל מקרה לגופו.

"… דומה שלפחות בחלק מהמקרים המשקל הכולל של השיהוי האובייקטיבי במצב זה לא יגיע למשקלו לפני הבחירות. שני טעמים לכך. ראשית, עתירות לאחר הבחירות אמורות להתברר תוך זמן קצר, ולכן הוודאות הנדרשת צפויה להגיע במהירות. שנית, בהשגה לאחר הבחירות קיים תנאי שאינו קיים בהכרח לפניהן: נדרש שהליקוי הנטען היה עלול להשפיע על תוצאות הבחירות". מכאן מסקנתו של השופט פוגלמן שהובאה בראשית הדברים: יש מקרים בהם השגה/ערעור יידונו למרות שיהוי מסוים שנפל בהם.

לצפייה בפסק הדין לחצו כאן

 

לוח אירועים
Back top top