Skip to Content Contact Us

בבית הדין המשמעתי מכהנים 150 חברים שנבחרו על ידי ועדת המינויים לכהונה בת 4 שנים. דייני בית הדין הינם עורכי דין אשר עושים עבודתם בהתנדבות ומשקיעים רבות ממרצם ומזמנם. 
בראש בית הדין מכהנים חמשת חברי הנשיאות, יושב ראש וארבעה סגנים אשר נבחרו על ידי חברי בית הדין. נשיאות בית הדין אחראית על ניהול בית הדין והמזכירות, מינוי הרכבים אשר ידונו בהליכים השונים, מתן החלטות והנחיות אופרטיביות ועוד.

לבית הדין מוגשות קובלנות, בקשות להשעיה זמנית ובקשות להטלות עונש. בדיון המשמעתי יושב הרכב של שלושה חברי בית דין, כאשר בראש ההרכב מכהן אב בית הדין האחראי על ניהול הדיון ומתן החלטות שונות.

ההליכים בבית הדין מתנהלים לפי סדרי דיון שנקבעו בכללי לשכת עורכי הדין (סדרי הדין בבתי הדין המשמעתיים), התשע"ה-2005. לאחר ניהול ההליך הדיוני וקבלת הטענות והראיות, מחליט הרכב בית הדין אם קיים יסוד להרשיע את הנקבל או לזכותו. באם הורשע עורך הדין, ייקבע עונשו בהתאם לעונשים הקבועים בסעיף 68 לחוק הלשכה, החל מאזהרה ועד הוצאת עורכי דין משורות הלשכה או שלילת רשיונו לתקופה קצובה. ההליכים בבית הדין הינם הליכים פומביים, אלא אם הורה בית הדין על סגירת דלתיים מנימוקים שונים, כגון: הגנה על קטין או חסר ישע, הגנה על המוסר, שמירה על בטחון המדינה, צנעת הפרט וכו'.

פסקי הדין של בית הדין המשמעתי מפורסמים בפדאור האתיקה של לשכת עורכי הדין – למעבר לאתר פדאור לחצו כאן

למעבר לרשימת עו"ד מושעים לחצו כאן

לוח אירועים
Back top top